}

Projekt OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

}

Projekt OPZ

Operační program Zaměstnanost

}

Projekty OPPI,OPLZZ

Operační program Podnikání a inovace, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

PROJEKT1: Vzdělávání zaměstnanců firmy AXIS a.s.

Po kliknutí na logo se logo programu zobrazí v původní velikosti

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 130 "

Hlavním cílem projektu je zvýšit odbornou kvalifikaci zaměstnanců firmy AXIS a.s. s ohledem je jejich současnou situaci a možnosti v budoucnu. Dílčí cíle projektu: zajistit společnosti odborně připravené pracovníky, soustavně zvyšovat kvalifikaci a znalosti pracovníků, zlepšit pracovní výkon a produktivitu práce, vyhovět trendům domácího i zahraničního trhu, zvýšit motivaci pracovníků a zlepšit jejich vztah k podniku, zvýšit atraktivitu podniku na trhu práce, zlepšit pracovní vztahy na pracovišti, zlepšit manažerské dovednosti zaměstnanců, zvýšit motivaci pracovníků k dalšímu vzdělávání, zvýšit motivaci pracovníků k dalšímu vzdělávání, zvýšit atraktivitu podniku na trhu.

Vzdělávání bude rozvrženo do několika oblastí: měkké a manažerské dovednosti, technické a jiné odborné vzdělávání, IT a legislativní vzdělávání. Jejich hlavním cílem bude zvýšit odbornou kvalifikaci zaměstnancům firmy AXIS a.s.

Nastavené cíle budou naplněny do konce projektu a budou měřitelné prostřednictvím: úspěšných absolventů kurzů, zvýšení obratu společnosti, zvýšením spokojenosti zákazníků a dodavatelů.

Cíle byly stanoveny na základě analýzy potřeb cílové skupiny a zkušenostmi žadatele. Tento záměr realizuje společnost za podpory Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců firmy AXIS a.s.“

Projekt registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004598

Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Dotace č.j. č. OPZ/1.3/043/0004598

Velikost projektu: 3 998 696 Kč

Výše dotace: 3 398 891,60 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 1.6.2017

Datum ukončení realizace projektu: nejpozději do 31.5.2019